Điểm tâm sáng

 Búc dọc mùng  Búc dọc mùng
0₫
 Bún tôm càng xanh  Bún tôm càng xanh
0₫
 Bún tôm tít  Bún tôm tít
0₫
 Hủ tiếu hải sản  Hủ tiếu hải sản
0₫
 Hủ tiếu mực  Hủ tiếu mực
0₫
 Hủ tiếu sườn  Hủ tiếu sườn
0₫
 Mì ý hải sản  Mì ý hải sản
0₫
 Mỳ ý hải sản  Mỳ ý hải sản
0₫
 Mỳ ý sốt cà chua  Mỳ ý sốt cà chua
0₫
 Mỳ ý sốt kem bacon  Mỳ ý sốt kem bacon
0₫